مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ع‍ب‍ی‍د زاک‍ان‍ی‌
پدیدآور : ح‍ل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۵۵۴۵‬,‭‌ح۸‌ع۲‬,‭۱۳۷۷‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۹۸۵
موضوع : ع‍ب‍ی‍دزاک‍ان‍ی‌، ع‍ب‍ی‍دال‍ل‍ه‌، -۷۷۲ق‌.- ن‍ق‍د وت‍ف‍س‍ی‍ر/ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۸ ق‌. - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د/ن‍ث‍رف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۸ ق‌.- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د/طن‍ز ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۸ ق‌.- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۷۶۶۹ 1 م‍رک‍زی‌ موجود