مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : زب‍ان‌ از ی‍اد رف‍ت‍ه‌ :درک‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ روی‍ا، داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ و اس‍اطی‍ر
پدیدآور : ف‍روم‌، اری‍ک‌
شماره راهنما : ‭BF‬,‭۱۰۷۸‬,‭‌ف۴ز۲‬,‭۱۳۷۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۹۶۲
موضوع : خ‍واب‌ دی‍دن‌/خ‍واب‍گ‍زاری‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌/اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ری‍ان‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌/اس‍اطی‍ر - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌/روان‍ک‍اوی‌/س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌ (روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۷۶۳۸ 1 م‍رک‍زی‌ موجود