مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ظه‍ور و س‍ق‍وط س‍ل‍طن‍ت‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
پدیدآور : ف‍ردوس‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌
شماره راهنما : ‭DSR‬,‭۱۴۷۶‬,‭‌ف۴ظ۹‬,‭۱۳۷۱‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۸۵۱
موضوع : ف‍ردوس‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۶۷-۱۲۹۶ - خ‍اطرات‌/ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۵۷-۱۳۰۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۵۰۷۷ 1 ۲ م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۴۲۴۵۷ 2 ۱ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۴۲۴۵۸ 2 ۲ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۱۵۰۷۶ 1 ۱ گ‍م‍ش‍ده‌ ه‍ا موجود