مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : غ‍رب‌ ب‍ی‍م‍ار اس‍ت‌
پدیدآور : ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
شماره راهنما : ‭HN‬,‭۵۰‬,‭‌ح۸‌غ۴‬,‭۱۳۵۳‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۷۲۳
موضوع : آم‍ری‍ک‍ا - م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/اروپ‍ا- م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۵۵۶۷ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌