مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ش‍ادک‍ام‍ی‌
پدیدآور : ک‍ای‍زل‌، ج‍ان‌
شماره راهنما : ‭BJ‬,‭۱۵۳۳‬,‭‌ش۲‌ک۲‬,‭۱۳۴۲‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۶۲۱
موضوع : ش‍ادی‌/راه‌ ورس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌/خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۵۰۴ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌