مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : اب‍زاره‍ای‌ داخ‍ل‌ - رح‍م‍ی‌( پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ب‍ارداری‌ :)ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۳۵۴
رده پزشکی : ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌س۱۵۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۷‬
موضوع : پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ - اس‍ت‍ف‍اده‌ از اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۷۴۰۳ 1 م‍رک‍زی‌ موجود