مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ل‍ذات‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
پدیدآور : دوران‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ی‍م‍ز
شماره راهنما : ‭B‬,‭۹۹‬,‭‌ف۲۲د۹‬,‭۱۳۵۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۲۹۷
موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌/ت‍اری‍خ‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌/اخ‍لاق‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌/س‍ی‍اس‍ت‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۶۰۶ 1 م‍رک‍زی‌ موجود