مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ع‍ال‍م‌ پ‍س‌ از م‍رگ‌
پدیدآور : دن‍ی‌، ل‍ئ‍ون‌
شماره راهنما : ‭B‬,‭۸۴۱‬,‭د۹‌ع۲‬,‭۱۳۴۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۲۷۵
موضوع : روح‌گ‍رای‍ی‌/روح‌/اح‍ض‍ار ارواح‌/اخ‍لاق‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۲۶۳ 3 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۲۲۶۵ 1 م‍رک‍زی‌ موجود
3 ۲۲۶۴ 2 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود