مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : طال‍ع‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ی‌، روز ت‍ول‍د ش‍م‍ا
پدیدآور : ک‍ات‍اک‍ار، ام‌.
شماره راهنما : ‭BF‬,‭۹چ‌/،۱۷۱۴‬,‭‌ک۲ط۲‬,‭۱۳۷۷‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۱۵۴
موضوع : اخ‍ت‍رگ‍وی‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۴۶۵۰ 1 م‍رک‍زی‌ موجود