مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ژان‌ پ‍ل‌ س‍ارت‍ر
پدیدآور : پ‍ی‍ر، ه‍ان‍ری‌
شماره راهنما : ‭PQ‬,‭۲۶۳۲‬,‭‌ف‍لا۴۵‌پ۹‬,‭۱۳۵۶‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۹۷۲
موضوع : س‍ارت‍ر، ژان‌ پ‍ل‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۵۴۰۸ 1 م‍رک‍زی‌ موجود