مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ذه‍ن‌ درم‍ان‍ی‌، گ‍ی‍اه‌ درم‍ان‍ی‌، روان‌ درم‍ان‍ی‌
پدیدآور : ع‍ل‍ی‍خ‍واه‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۸۶۷
رده پزشکی : ‭WB‬,‭۵۰‬,‭‌ع۸۵۳ذ‬,‭۱۳۷۶‬
موضوع : پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌/پ‍زش‍ک‍ی‌ - ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌/گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌/روان‌ درم‍ان‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۴۷۲۸ 1 م‍رک‍زی‌ موجود