مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ج‍ام‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ :در زم‍ی‍ن‍ه‌ ن‍ق‍د ادب‍ی‌ و ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
پدیدآور : اس‍لام‍ی‌ ن‍دوش‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌س۸۹آ۲‬,‭۱۳۷۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۶۶۴
موضوع : ن‍ق‍د ادب‍ی‌/ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د/ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ و ه‍ن‍د/ج‍ام‌ ج‍م‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۴۹۰۵ 1 م‍رک‍زی‌ موجود