مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ع‍ارف‌ دی‍ه‍ی‍م‌دار
پدیدآور : داون‌، ج‍ی‍م‍ز
شماره راهنما : ‭DSR‬,‭۱۱۹۸‬,‭د۲‌ع۲‬,‭۱۳۷۶‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۶۴۲
موضوع : اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ص‍ف‍وی‌ اول‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۹۳۰-۸۹۲ ق‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌/ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ص‍ف‍وی‍ان‌،۱۱۴۸-۹۰۷ ق‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۶۱۱۰ 2 ۱ م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۱۶۱۱۱ 2 ۲ م‍رک‍زی‌ 1397/10/06 در امانت
3 ۲۴۴۱۷ 1 ۱ م‍رک‍زی‌ موجود
4 ۲۴۴۱۸ 1 ۲ م‍رک‍زی‌ موجود