مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ه‍اری‍س‍ون‌ ۱۹۹۸ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌
پدیدآور : ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۵۹۶
رده پزشکی : ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭-‍ه۲۲۸‍ه‬,‭۱۳۷۷‬
موضوع : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۵۲۶۲ 3 م‍رک‍زی‌ 1385/08/04 در امانت
2 ۲۵۲۶۴ 5 م‍رک‍زی‌ موجود
3 ۲۵۲۷۰ 7 م‍رک‍زی‌ 1387/09/13 در امانت
4 ۲۲۶۳۰ 8 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۲۵۲۶۰ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 ۲۵۲۶۱ 2 ان‍ب‍ار موجود
7 ۲۵۲۶۳ 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 ۲۵۲۶۵ 6 ان‍ب‍ار موجود