مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ج‍ام‍ع‌ ال‍ت‍واری‍خ‌
پدیدآور : ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، رش‍ی‍دال‍دی‍ن‌
شماره راهنما : ‭DS‬,‭۲/،۲۸۹‬,‭ر۵‌ج۲‬,‭۱۳۷۳‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۵۷۶
موضوع : ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - م‍غ‍ولان‌ و ای‍ل‍خ‍ان‍ی‍ان‌،۷۵۶-۶۱۶ ق‌/ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۷ ق‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۴۲۹۲ 1 ۱ م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۲۴۲۹۳ 1 ۲ م‍رک‍زی‌ موجود
3 ۲۴۳۰۴ 1 ۳ م‍رک‍زی‌ موجود
4 ۲۴۳۰۵ 1 ۴ م‍رک‍زی‌ موجود