مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ش‍ارل‌ ب‍ودل‍ر
پدیدآور : آراک‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
شماره راهنما : ‭PQ‬,‭۲۲۲۳‬,‭‌ی۸آ۴‬,‭۱۳۷۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۵۴۳
موضوع : ب‍ودل‍ر، ش‍ارل‌ پ‍ی‍ر، ۱۸۶۷-۱۸۲۱ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر/ب‍ودل‍ر، ش‍ارل‌ پ‍ی‍ر، ۱۸۶۷-۱۸۲۱ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۵۰۵۴ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۵۰۵۵ 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌