مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ض‍روری‍ات‌ آن‍ات‍وم‍ی‌ اس‍ن‍ل‌
پدیدآور : اس‍ن‍ل‌، ری‍چ‍ارد
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۳۲۷
رده پزشکی : ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۵۳۸‌ض‬,‭۱۳۷۵‬
موضوع : ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۳۷۰۰ 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۲۳۷۰۱ 2 م‍رک‍زی‌ موجود
3 ۲۳۷۰۲ 3 م‍رک‍زی‌ موجود
4 ۲۴۷۷۷ 10 م‍رک‍زی‌ موجود
5 ۲۳۸۳۵ 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 ۲۳۸۳۶ 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
7 ۲۳۸۳۷ 6 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 ۲۳۸۳۸ 7 ان‍ب‍ار موجود
9 ۲۴۷۷۵ 8 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
10 ۲۴۷۷۶ 9 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌