مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ت‍وم‍وری‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ آن‌
پدیدآور : گ‍ودرزی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۳۰۰
رده پزشکی : ‭QZ‬,‭۲۰۰‬,‭‌گ۷۳۸‌ش‬,‭۱۳۷۶‬
موضوع : س‍رطان‍ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۳۶۱۱ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌