مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ه‍اری‍س‍ون‌ ۱۹۹۸ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و اخ‍ت‍لالات‌ اس‍ی‍د و ب‍از
پدیدآور : ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۲۱۹
رده پزشکی : ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‍ه‬,‭۱۳۷۶‬
موضوع : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌/اخ‍ت‍لال‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۲۶۳۱ 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۲۲۶۴۱ 11 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود
3 ۲۲۶۴۲ 12 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود
4 ۲۲۶۳۹ 9 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود
5 ۲۲۶۴۰ 10 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود
6 ۲۲۶۴۳ 13 چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ی‍د موجود
7 ۲۲۶۴۴ 14 چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ی‍د موجود
8 ۲۲۶۴۵ 15 چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ی‍د موجود
9 ۲۲۶۳۳ 3 ان‍ب‍ار موجود
10 ۲۲۶۳۴ 4 ان‍ب‍ار موجود
11 ۲۲۶۳۵ 5 ان‍ب‍ار موجود
12 ۲۲۶۳۶ 6 ان‍ب‍ار موجود
13 ۲۲۶۳۷ 7 ان‍ب‍ار موجود
14 ۲۲۶۳۸ 8 ان‍ب‍ار موجود
15 ۲۲۶۳۲ 2 گ‍م‍ش‍ده‌ ه‍ا موجود