مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ش‍اه‌ ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ در چ‍ال‍دران‌ و ی‍ون‍ان‌
پدیدآور : اش‍ت‍ای‍ن‍م‍ت‍ز
شماره راهنما : ‭DSR‬,‭۱۲۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ش۲‬,‭۱۳۷۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۱۹۷
موضوع : ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ص‍ف‍وی‍ان‌،۱۱۴۸-۹۰۷ ق‌/ج‍ن‍گ‌ چ‍ال‍دوران‌/ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‍ان‌ -۳۳۰-۵۸۸ ق‌.م‌ - ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ی‍ون‍ان‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۲۲۷۴ 1 م‍رک‍زی‌ موجود