مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : غ‍زال‍ی‌ در ب‍غ‍داد
پدیدآور : ت‍وم‍اس‌، ادوارد
شماره راهنما : ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ت۹‌غ۴‬,‭۱۳۷۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۱۳۱
موضوع : غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍د، ۵۰۵-۴۵۰ ق‌. - داس‍ت‍ان‌/ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌ - داس‍ت‍ان‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۲۲۶۵ 1 ۱ م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۲۲۲۶۶ 1 ۲ م‍رک‍زی‌ موجود