مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ش‍اه‌ ذوال‍ق‍رن‍ی‍ن‌ و خ‍اطرات‌ م‍ل‍ی‍ج‍ک‌
پدیدآور : اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
شماره راهنما : ‭DSR‬,‭۱۳۷۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ش۲‬,‭۱۳۷۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۱۲۲
موضوع : ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴-۱۱۹۳ ق‌/ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۳۱۳-۱۲۴۷ ق‌/م‍ل‍ی‍ج‍ک‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ - ۱۳۱۹-۱۲۵۶ - خ‍اطرات‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۲۲۸۹ 1 م‍رک‍زی‌ موجود