مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ه‍اری‍س‍ون‌۱۹۹۸ ، ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د و م‍ج‍اری‌ ص‍ف‍راوی‌
پدیدآور : ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۰۷۳
رده پزشکی : ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‍ه‬,‭۱۳۷۶‬
موضوع : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د/ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ص‍ف‍راوی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۲۱۷۹ 2 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۲۲۳۹۳ 6 م‍رک‍زی‌ موجود
3 ۲۲۶۸۵ 22 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود
4 ۲۲۶۸۶ 23 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود
5 ۲۲۶۸۷ 24 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود
6 ۲۲۶۸۲ 19 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود
7 ۲۲۶۸۳ 20 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود
8 ۲۲۶۸۴ 21 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود
9 ۲۲۴۰۶ 9 ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ موجود
10 ۲۲۴۰۷ 10 ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ موجود
11 ۲۲۴۰۹ 12 ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ موجود
12 ۲۲۶۸۸ 25 چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ی‍د موجود
13 ۲۲۶۸۹ 26 چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ی‍د موجود
14 ۲۲۶۹۰ 27 چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ی‍د موجود
15 ۱۹۰۲۰ 28 ان‍ب‍ار موجود
16 ۲۲۱۷۸ 1 ان‍ب‍ار موجود
17 ۲۲۳۹۰ 3 ان‍ب‍ار موجود
18 ۲۲۳۹۱ 4 ان‍ب‍ار موجود
19 ۲۲۳۹۲ 5 ان‍ب‍ار موجود
20 ۲۲۳۹۴ 7 ان‍ب‍ار موجود
21 ۲۲۴۰۵ 8 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
22 ۲۲۴۰۸ 11 ان‍ب‍ار موجود
23 ۲۲۶۷۶ 13 ان‍ب‍ار موجود
24 ۲۲۶۷۷ 14 ان‍ب‍ار موجود
25 ۲۲۶۷۹ 16 ان‍ب‍ار موجود
26 ۲۲۶۸۰ 17 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
27 ۲۲۶۸۱ 18 ان‍ب‍ار موجود
28 ۲۶۴۳۷ 29 ان‍ب‍ار موجود
29 ۲۲۶۷۸ 15 ت‍الاس‍م‍ی‌ موجود