مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ن‍اب‍اروری‌ ارزی‍اب‍ی‌ و درم‍ان‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۹۱۶
رده پزشکی : ‭WP‬,‭۵۷۰‬,‭‌ن۱۱۲‬,‭۱۳۷۵‬
موضوع : ن‍اب‍اروری‌ - درم‍ان‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۱۷۳۱ 1 م‍رک‍زی‌ موجود