مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ژرف‍ای‌ اف‍ت‍خ‍ار، داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍ام‍ی‍ل‌ پ‍ی‍س‍ارو ن‍ق‍اش‌ ام‍پ‍رس‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‌
پدیدآور : اس‍ت‍ون‌، اروی‍ن‍گ‌
شماره راهنما : ‭PS‬,‭۳۵۰۳‬,‭‌س۴ژ۴‬,‭۱۳۷۲‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۸۱۶
موضوع : پ‍ی‍س‍ارو، ک‍ام‍ی‍ل‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۵۱۴۶ 2 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۱۵۸۶۴ 1 م‍رک‍زی‌ موجود