مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ح‍ج‍اب‌ دراس‍لام‌
پدیدآور : وش‍ن‍وی‌، ق‍وام‌
شماره راهنما : ‭BP‬,‭۱۷/،۲۳۰‬,‭و۵‌ح۳‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۸۰۷
موضوع : ح‍ج‍اب‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۳۰۲ 1 م‍رک‍زی‌ 1381/11/03 در امانت
2 ۴۱۹۲ 2 ف‍اراب‍ی‌ موجود