مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : طاع‍ون‌
پدیدآور : ک‍ام‍و، آل‍ب‍ر
شماره راهنما : ‭PQ‬,‭۲۶۳۴‬,‭‌ف‍لا۸۳ط۲‬,‭۱۳۵۱‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۷۸۷
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۴۷۸ 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۶۴۱۴ 2 م‍رک‍زی‌ موجود
3 ۷۴۴۱۸ 3 م‍رک‍زی‌ 1399/03/18 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌