مرور الفبايي داروسازي

*** لطفا برای این بخش در تنظیمات یک مرکز DigLib مشخص کنید. ***

مرور بر اساس :

عنوان
21     ت‍اث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌   
22     ت‍اث‍ی‍ر م‍اس‍اژ ی‍خ‌ در ن‍ق‍طه‌ p6 ب‍ر ت‍ه‍وع‌ و اس‍ت‍ف‍راغ‌ ب‍ی‍م‍اران‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ک‍ل‍   
23     ت‍اث‍ی‍ر م‍داخ‍ل‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ رف‍ت‍ار ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ده‌ ب‍ر رف‍ت‍ار م‍ص‍رف‌   
24     ت‍اث‍ی‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ب‍رج‍ن‍ی‍ن‌ ، ن‍وزاد و م‍ادران‌ ب‍اردار   
25     ت‍اث‍ی‍ر و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آرام‌ س‍ازی‌ پ‍ی‍ش‌ رون‍ده‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ و م‍اس‍اژ ب‍ازت‍اب‍ی‌ پ‍ا ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍   
26     ت‍اث‍ی‍ر ی‍ک‌ دوز م‍ن‍ف‍رد پ‍ی‍ش‌ - ج‍راح‍ی‌ پ‍رگ‍اب‍ال‍ی‍ن‌ ۷۵ م‍ی‍ل‍ی‍گ‍رم‌ ب‍ر درد پ‍س‌ از ج‍راح‍ی‌   
27     ت‍اث‍ی‍ر ی‍ک‌ دوز م‍ن‍ف‍رد پ‍ی‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ گ‍اب‍اپ‍ن‍ت‍ی‍ن‌ ۳۰۰ م‍ی‍ل‍ی‌ گ‍رم‌ ب‍ر درد پ‍س‌ از ج‍راح‍ی‌   
28     ت‍اج‍ر ون‍ی‍زی‌   
29     ت‍اج‌ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌   
30     ت‍اج‌ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌   
31     ت‍اج‌ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌   
32     ت‍اچ‍ی‍ان‌ ۲۰۱۴ [دوه‍زاروچ‍ه‍ارده‌]   
33     ت‍اراس‌ ب‍ول‍ی‍ا   
34     ت‍اراس‍وف‌، ل‍ی‌ی‍ف‌ واس‍ی‍ل‍ی‍وی‍چ‌   
35     ت‍ارک‌ دن‍ی‍ا م‍ورد ن‍ی‍از اس‍ت‌: ده‌ داس‍ت‍ان‌ ت‍اس‍ف‌ ب‍ار   
36     ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌   
37     ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌: از آغ‍از م‍ه‍اج‍رت‌ ب‍س‍رزم‍ی‍ن‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌ ت‍ا ح‍م‍ل‍ه‌   
38     ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ در دوره‌ م‍ع‍اص‍ر   
39     ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ در دوره‌ م‍ع‍اص‍ر   
40     ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ه‍ن‍ر