مرور الفبايي داروسازي

بازگشت به صفحه اول

*** لطفا برای این بخش در تنظیمات یک مرکز DigLib مشخص کنید. ***

مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍ا ات‍اق‍ت‌ را ت‍م‍ی‍ز ن‍ک‍رده‌ای‌، ن‍ه‌   
2     <...> ت‍ا ان‍ت‍ظار   
3     ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۸۰ [ه‍ش‍ت‍اد]   
4     ت‍اب‍ل‍وه‍ای‌ م‍رم‍وز   
5     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ پ‍ی‍ش‌ از درم‍ان‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ج‍راح‍ی‌ م‍ی‍ن‍ور ده‍ان‌   
6     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ر ل‍ی‍پ‍ی‍ده‍ای‌ خ‍ون‌ و ت‍رک‍ی‍ب‌ ب‍دن‌ در ای‍ام‌ روزه‌ داری‌ م‍اه‌ رم‍   
7     ت‍اث‍ی‍رات‌ رادی‍اس‍ی‍ون‌ ب‍ر ب‍اف‍ت‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ م‍ح‍ی‍طی‌ و م‍غ‍ز اس‍ت‍خ‍وان‌   
8     ت‍اث‍ی‍ر از ف‍اص‍ل‍ه‌، درس‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذاری‌ روان‍ی‌ از ف‍اص‍ل‍ه‌، ت‍ل‍ه‌ پ‍ات‍ی‌ و   
9     ت‍اث‍ی‍ر اطلاع‍ات‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍اه‍ی‍ت‌، ارزش‌ و ک‍ارب‍رد اطلاع‍ات‌   
10     ت‍اث‍ی‍ر ب‍س‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ر س‍طح‌ آگ‍اه‍ی‌ و ن‍گ‍رش‌ ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا   
11     ت‍اث‍ی‍ر ت‍ج‍وی‍ز ف‍ن‍ت‍ان‍ی‍ل‌ ب‍ر آپ‍گ‍ار ن‍وزاد م‍ت‍ول‍د ش‍ده‌ از طری‍ق‌ س‍زاری‍ن‌   
12     ت‍اث‍ی‍ر ت‍ح‍ری‍ک‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ن‍ق‍اط طب‌ س‍وزن‍ی‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍واب‌ و م‍ی‍زان‌ خ‍واب‌ آل‍ودگ‍ی‌ پ‍   
13     ت‍اث‍ی‍ر دوزه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ D روی‌ ع‍واق‍ب‌ ب‍ارداری‌ در زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دی‍اب‍ت‌ ب‍   
14     ت‍اث‍ی‍ر زای‍م‍ان‌ ب‍ی‌ درد ب‍ه‌ روش‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ (ن‍خ‍اع‍ی‌- اپ‍ی‌ دورال‌) ب‍ر پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ زای‍م‍ا   
15     ت‍اث‍ی‍ر طول‌ م‍دت‌ م‍اس‍اژ ک‍ف‌ پ‍ا ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ح‍وادث‌ ع‍روق‌ م‍غ‍   
16     ت‍اث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌   
17     ت‍اث‍ی‍ر م‍اس‍اژ ی‍خ‌ در ن‍ق‍طه‌ p6 ب‍ر ت‍ه‍وع‌ و اس‍ت‍ف‍راغ‌ ب‍ی‍م‍اران‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ک‍ل‍   
18     ت‍اث‍ی‍ر م‍داخ‍ل‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ رف‍ت‍ار ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ده‌ ب‍ر رف‍ت‍ار م‍ص‍رف‌   
19     ت‍اث‍ی‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ب‍رج‍ن‍ی‍ن‌ ، ن‍وزاد و م‍ادران‌ ب‍اردار   
20     ت‍اث‍ی‍ر وم‍ق‍ای‍س‍ه‌ آرام‌ س‍ازی‌ پ‍ی‍ش‌ رون‍ده‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ وم‍اس‍اژ ب‍ازت‍اب‍ی‌ پ‍اب‍رک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍واب‌