برنامه آموزشي اعضاي هيئت علمي و دستياران برنامه آموزشي اعضاي هيئت علمي و دستياران

 

کارگاه هاي آموزشي آشنايي با کتابخانه ديجيتال

 

 

             

کارگاه هاي آموزشي " آشنايي با کتابخانه ديجيتال (INLM)"
در شش ماهه اول 1389 ـ کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه
تير 1389
 
زمان
گروه هدف
موضوع
7 تير
اعضاي هيئت علمي دستياران اينترنها و استاژرها
آشنايي با کتابخانه ديجيتال پزشکي کشور
15 تير
اعضاي هيئت علمي دستياراناينترنها و استاژرها
آشنايي با کتابخانه ديجيتال پزشکي کشور
29 تير
اعضاي هيئت علمي باليني و دستياران اينترنها و استاژرها
آشنايي با کتابخانه ديجيتال پزشکي کشور
 
 
 
 
کارگاه هاي آموزشي " آشنايي با کتابخانه ديجيتال (INLM)"
در شش ماهه اول 1389 ـ کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه
مرداد 1389
 
زمان
گروه هدف
موضوع
12 مرداد
اعضاي هيئت علمي دستياران اينترنها و استاژرها
آشنايي با کتابخانه ديجيتال پزشکي کشور
19 مرداد
اعضاي هيئت علمي دستياران اينترنها و استاژرها
آشنايي با کتابخانه ديجيتال پزشکي کشور
26 مرداد
اعضاي هيئت علمي دستياران اينترنها و استاژرها
آشنايي با کتابخانه ديجيتال پزشکي کشور