برنامه آموزشي كتابداران برنامه آموزشي كتابداران

برنامه آموزشي كتابداران  در مورخه 22/3/89 و 23/3/89 در كتابخانه مركزي بر گذار ميشود