معرفي کارمندان معرفي کارمندان

 
 
اعضاي هيات علمي دانشکده داروسازي
 
دکتر غلامرضا بهراميمتخصصفارماکولوژي
عضو هيئت علمي فارماکولوژي دانشکده پزشکي
 
مرتبه علمي: استاد تمام
دکتر کتايون درخشنده - متخصص فارماسيوتيکس
 
عضو هيئت علمي گروه فارماسيوتيکس
 
مرتبه علمي: استاديار
 
مدير گروه فارماسيوتيکس دانشکده داروسازي
دکتر رضا خدارحميمتخصص بيوشيميپايه
 
عضو هيئت علمي گروه فارماکوگنوزي- بيوتکنولوژي
 
وعضو مرکز تحقيقاتي بيولوژي پزشکي
 
مرتبه علمي: استاديار
دکتر هادي اديبي -  متخصصشيمي الي
 
عضو هيئت علمي گروه فارماسيوتيکس
 
مرتبه علمي: استاديار
 
مدير گروه شيمي دارويي دانشکده داروسازي
دکتر فرهاد احمدي -  متخصص شيمي تجزيه
 
عضو هيئت علمي گروه شيمي دارويي
 
مرتبه علمي: استاديار
  بازگشت