پيمايش پيمايش

گروه اقتصاد و مديريت دارو گروه اقتصاد و مديريت دارو

 
 تاريخچه ومعرفي گروه
گروه اقتصاد و مديريت دارو (  pharmacoeconomy and pharmaceutical management )   از تابستان سال 1387 در دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران فعاليت خود را آغاز نموده است. اين گروه  با هدف تبيين  اصول مديريت و اقتصاد در فرايندهاي آموزش وپژوهش در دانشکده  داروسازي تشکيل گرديده است. بيانيه ماموريت اين گروه با همين رويکرد تدوين و در شوراي آموزشي- پژوهشي گروه به تصويب رسيده ؛ رشته دکتري تخصصي اقتصاد ومديريت دارو نيز که بالاترين مقطع تحصيلي در اين زمينه مي باشد از سال 1387 فعاليت خود را آغاز کرده و شامل مجموعه اي هماهنگ از فعاليتهاي آموزشي پژوهشي و تحقيقاتي است که به تربيت نيروي انساني کارآمد در مقطع (Ph.D) مي پردازد اولين دوره دستياري اقتصاد ومديريت دارو در سال 1387 با پذيرش 5 نفر آغاز گرديد. گروه در حال حاضر 10 عضو هيات علمي دارد.
بيانيه ماموريت گروه اقتصاد ومديريت دارو
دانشکده داروسازي
دانشگاه علوم پزشکي تهران
گروه اقتصاد ومديريت دارو با هدف بکارگيري علوم اقتصاد ومديريت در فرايندهاي آموزش داروسازي و ارتقاء دانش ومهارت فارغ التحصيلان داروسازي در حوزه هاي مديريت واقتصاد و فراهم نمودن زمينه بکارگيري علوم مذکور در پژوهش ، آموزش ، سياستگذاري و فرايندهاي مديريتي حوزه هاي مختلف علوم دارويي تشکيل گرديده است. اين گروه با مشارکت فعال در کليه امور آموزشي، پژوهشي و اجرايي دانشکده از طريق تربيت دانشجويان در مقاطع دکتراي حرفه اي و دوره هاي تخصصي و همچنين برگزاري دوره هاي کوتاه مدت مقطعي و بين رشته اي تلاش خواهد نمود کارايي و اثر بخشي فارغ التحصيلان را در ارائه خدمت در حوزه هاي مرتبط افزايش دهد.
اهداف :
1-      مشارکت در آموزش مقطع دکتراي حرفه اي و ارتقاء دانش ومهارت دانشجويان دانشکده در حوزه هاي مديريت واقتصاد
2-      تربيت نيروهاي متخصص توانمند در حوزه هاي اقتصاد ومديريت دارو
3-      توسعه زير ساختهاي مربوط به آموزش وپژوهش اقتصاد ومديريت دارو
4-      فراهم سازي زمينه هاي استفاده از دانش اقتصاد ومديريت در فرايندهاي تصميم سازي ها و سياستگذاريهاي دارويي
5-      انجام پروژه هاي معتبر علمي در زمينه هاي اقتصاد ومديريت دارو
اقدامات گروه:
الف- کوتاه وميان مدت
1- پذيرش مسئوليت دروس رياضيات، مديريت واقتصاد، قوانين و مقررات دارويي برپايه برنامه آموزش دکتراي حرفه اي
2- تجديد نظر در محتوا وروش آموزش دروس مذکور و انجام اصلاحات لازم منطبق بر اهداف تشکيل گروه
3- ارتقاء آگاهي کادر آموزشي وپژوهشي دانشکده و همچنين دانشجويان با اهداف گروه
4- جلب مشارکت و همکاري اساتيد، دستياران و دانشجويان در حوزه هاي آموزشي وپژوهشي مرتبط
5- جلب مشارکت وهمراهي دانشکده  هاي مرتبط با اهداف گروه نظير دانشکده هاي بهداشت و پزشکي در داخل دانشگاه علوم پزشکي تهران و دانشکده هاي مديريت واقتصاد ساير دانشگاهها
6-  شناسايي و جلب همکاري اساتيد و محققان فعال در حوزه هاي مرتبط و برقراري ارتباط مستمر وموثر با ايشان
7-  برقراري ساختار سازماني موثر و کارآمد در داخل گروه به نحوي که پاسخگوي اهداف سازماني گروه باشد
8-  اصلاح دروس وبرنامه دوره تخصصي گروه اقتصاد و مديريت دارو و سازماندهي فعاليتهاي آموزشي وپژوهشي دوره تخصصي
ب- اهداف بلند مدت:
1-کسب سهم حداقل 15 درصدي از بودجه هاي پژوهشي دانشکده در 3 سال اول فعاليت گروه
2- انتشار يک نشريه تخصصي در حوزه مديريت و اقتصاد تا پايان سال 1388
3-زمينه سازي توسعه فعاليتهاي گروه در حوزه هاي مرتبط نظير فارماکواپيدميولوژي، بازاريابي دارويي وپتنت و پذيرش دانشجو در حداقل دو حوزه مرتبط تا پايان سال 1388
4- توسعه فرهنگ تجاري سازي ايده در فارغ التحصيلان و برقراري ساختاري کارآمد در گروه به عنوان الگويي براي فارغ التحصيلان
5- حضور و مشارکت تاثير گذار در برنامه هاي توسعه اجتماعي ، اقتصادي و سياسي کشور در حوزه هاي مربوط به دارو
6- تسهيل ارتباط بين صنايع داخلي وخارجي و سازمانهاي ملي وبين المللي مرتبط با  دارو از طريق تربيت نيروي انساني کارآمد.
 
  بازگشت