پيمايش پيمايش

گروه سم شناسي و داروشناسي گروه سم شناسي و داروشناسي

تاريخچه و معرفي گروه
كرسي زهر شناسي در دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران بعنوان يكي از كرسيهاي اصلي دانشكده در سال 1319 هجري شمسي تأسيس و مرحوم آقاي دكتر مظفري بعنوان استاد اين كرسي انتخاب گرديدند كه تا سال 1330 عهده دار اين سمت بودند. پس از فوت ايشان سرپرستي اين كرسي بعهده مرحوم دكتر فتح الله اعلم استاد كرسي داروهاي شيميائي واگذار گرديد كه تا سال 1342 بعهده ايشان بود. در اين سال براي اولين بار نظام واحدي بوجود آمد و كرسي هاي دانشكده تبديل به گروههاي آموزشي گرديد. در ابتدا اين گروه داخل دانشكده داروسازي با نام فارماكودينامي و سم شناسي برپا شد كه بعدها به گروه سم شناسي اب شناسيي و مواد خوراكي تغيير نام داد و سپس  در سال 1380 مجددا بنام سم‌شناسي و داروشناسي تغيير يافت و ازمايشگاههاي آب شناسي و مواد خوراكي از آن جدا شدند. اين گروه در حال حاضر داراي 9 عضو هيات علمي فعال است كه همگي داراي مدارك علمي دكتراي داروسازي از دانگشاه تهران و دكتراي تخصصي در سم شناسي و داروشناسي از دانشگاههاي داخل (تهران) و خارج از كشور (امريكا، انگليس، و كانادا) و دوره هاي فوق دكترا از (كانادا، امريكا، و آلمان) هستند. اعضاي اين گروه در حال حاضر در مرتبه هاي علمي دانشيار يا استاد قرار دارند و همگي بطور مشترك در امر آموزش و پژوهش در زمينه‌هاي سم‌شناسي و داروشناسي فعاليت دارند. از اهداف آرماني، برنامه ريزي آموزشي براي رسيدن به كيفيت مقبول و مورد انتظار در علم سم شناسي و داروشناسي براساس استانداردها و نياز جامعه، ايجاد تسهيلات و محيط رقابت و تفكر براي دانشجويان مستعد در نيل به اين دانش، برآوردن نياز هاي عمومي و تخصصي آموزشي براي فهم بهتر عوامل مرتبط با اين علم، و آشنايي تخصصي با پژوهش هاي علمي و عملي در حيطه اين علم مي باشد.
آموزش، پژوهش، و خدمات در حيطه علوم سم شناسي و داروشناسي مهمترين وظايف اين گروه است. وظايف آموزشي شامل تدريس و انتقال علوم تئوري و عملي اين رشته به دانشجويان در سطح عمومي و تخصصي مي باشد. از جنبه پژوهشي، اين گروه تحقيقات بنيادي و كاربردي در علوم مرتبط را با استفاده از نوآوري و برپايي متدهاي تحقيقاتي جديد پيگيري مي نمايند و همچنين داراي ارتباط مستمر با مراجع قانوني از جمله وزارت بهداشت و انجمن هاي علمي براي حل مشكلات مرتبط به اين علوم در جامعه مي باشد. در قسمت خدماتي مشکلات و نيازهاي علمي خارج از دانشگاه از جمله صنايع را حل مي کند.
اين گروه مسئوليت تدريس دروس سم‌شناسي تئوري و عملي، داروشناسي تئوري و عملي، كنترل مسموميت، بيولوژي سلولي مولكولي، و كشت سلولي را براي دوره عمومي دانشجويان داروسازي به عهده دارد. در بعضي ديگر از دروس دوره عمومي و ساير تخصصي هاي داروسازي نيز اعضاي اين گروه مشارکت دارند. همچنين تدريس کامل دروس تخصصي دستياران سم شناسي از وظايف آموزشي اين گروه است. اعضاي اين گروه در تدريس بعضي از دروس در سطوح کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي با مراکز ديگر آموزشي خارج از داروسازي بطور موثر همکاري دارند. از نظر آموزشي انتظار مي رود آموزش ديدگان اين رشته اطلاعات لازم در جنبه هاي مختلف علم سم شناسي و داروشناسي را داشته باشند و نيازهاي جامعه را در اين ارتباط حل نمايد.
فعاليت‌هاي پژوهشي اين گروه در زمينه‌هاي مختلف سم شناسي و داروشناسي از علوم پايه تا باليني پخش شده است. مشاهده مقالات و فعاليت هاي علمي و پايان نامه هاي ارائه شده از سوي اعضاي اين گروه (به قسمت CV اعضا مراجعه شود)، خطوط مختلف تحقيقاتي گروه را بيشتر مشخص مي کند. بطور کلي تحقيقات گسترده اي از سطح مولكول، سلول، بافت ايزوله، حيوان گرفته تا انسان با استفاده از مدل هاي گوناگون و ابزارهاي مجهز در آزمايشگاههاي مختلف اين گروه در حال انجام است (امکانات و فعاليت هاي موجود در آزمايشگاهها در زير آمده است). تقريبا گرايش هاي متنوعي از تحقيقات در حيطه اين علم در گروه موجود است كه قابليت پوشش كامل علائق دانشجويان را دارد. اين گروه داراي 6 آزمايشگاه فعال جهت استفاده هاي آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان مي باشد که با توجه به نيازهاي علمي و خطوط تحقيقاتي اساتيد مستقر در آنها تجهيز شده اند. قابل ذکر است که پتانسيل هاي فوق العاده اين گروه در سطح ملي باعث شده است که بعنوان قطب کشوري انتخاب شود و مسئوليت هاي بيشتري را به اين گروه اضافه نموده است. بعنوان قطب بودجه ويژه اي بصورت ساليانه از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي جهت امور آموزشي و پژوهشي در اختيار قرار مي گيرد. برگزاري کارگاههاي آموزشي، تدوين کتاب جامع سم شناسي، همکاري با ساير مراکز اموزشي و تحقيقاتي در تربيت دانشجو در سطوح مختلف، و همچنين انجام طرح هاي پژوهشي گسترده از جمله فعاليت هاي مرتبط بعنوان قطب کشوري هستند. گروه سم شناسي داروشناسي داراي پروژه‌هاي علمي مشترك و دانشجو با گروههاي داخل و خارج از كشور مي‌باشد
اعضاي اين گروه از نظر مشاركت هاي علمي خارج از گروه در سطح مديريتي نيز بسيار فعال هستند. سابقه همكاري موثر اعضاي گروه در تاسيس مركز تحقيقات علمي مصدمين شيميايي كشور، انجمن سم شناسي و مسموميت هاي ايران، مراكز اطلاع رساني داروها و سموم، مركز ثبت عوارض جانبي داروها، مركز كنترل نسخ، و همچنين همكاري در سطح مديريت آزمايشگاههاي پزشكي قانوني كشور، مديريت كل امور دارو، مديريت كل آزمايشگاه كنترل غذا و دارو، مديريت كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه، معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده داروسازي، تاسيس مراكز تحقيقات علوم داروئي، رشد فرآورده هاي داروئي، ريزفن آوري پزشكي، و مركز تحقيقات باليني مسموميت ها، انجمن متخصصين علوم داروئي، و همكاري در سطح مديريتي دبيرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصي كشور، هيئت هاي ممتحنه و ارزشيابي رشته هاي سم شناسي و بيوتكنولو‍‍‍‍ژي، مديريت داروخانه هاي دانشگاهي، مديريت آزمايشگاههاي دانشگاه، مديريت جذب دانشجويان خارجي دانشگاه، مديريت كارخانه داروسازي، هيئت مديره نظام پزشكي ايران و انجمن داروسازان ايران، برپايي دانشکده فن آوريهاي نوين، گروه هاي آموزشي جديد از قبيل گروه هاي پزشكي مولكولي، اعصاب، اقتصاد و مديريت دارو و ... قابل ذكر است.
 
  بازگشت