اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسي آزمايشي به بانک اطلاعاتي Embase

 

 

 

 

دسترسي آزمايشي به بانک اطلاعاتي Embase

از تاريخ 5 اسنفد 1394 به مدت يک ماه دسترسي آزمايشي (trial) به بانک اطلاعاتي Embase از طريق آدرس http://www.embase.com فراهم شده است و در پايان دوره دسترسي آزمايشي ميزان استفاده هر دانشگاه بررسي شده و در صورت استفاده مطلوب، دسترسي به اين بانک اطلاعاتي براي آن دانشگاه توسط وزارتخانه خريداري و تهيه خواهد شد.

 

 

 


نظر
لینک مطلب :