اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسي آزمايشي به مجموعه pathway studio

 

 

 

دسترسي آزمايشي به مجموعه Pathway Studio

 

    به اطلاع مي رساند دسترسي آزمايشي به مجموعه Pathway Studioاز طريق آدرس http://www.pathwaystudio.com به مدت سه ماه فراهم شده است. Pathway studioيک ابزار بيوانفورماتيک با تکنولوژي خوانش ماشيني (Machine Reading)و داده کاوي (Text Mining)است که به منظور استخراج اطلاعات مرتبط با ساختارهاي بيومديکال نظير پروتئين ها، مولکول هاي کوچک بيماري ها، پروسه هاي درون سلولي، سلول ها، درمان ها از متن مقالات Pubmedو ميليون ها مقاله ديگر از بيش از 10000 عنوان مجله طراحي شده است. Pathway studioامکان تحليل اطلاعات مربوط به واکنش هاي سلولي، فعل و انفعالات پروتئيني و متابوليسمي را با تصويرسازي مکانيسم بيماري ها و پروسه هاي بيولوژيکي ميسر مي سازد.

 


نظر
لینک مطلب :