اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاري گردهمايي آموزشي منابع اطلاعاتي Ovid

 

 

 

برگزاري گردهمايي آموزشي منابع اطلاعاتي Ovid

    با توجه به امکان دسترسي به پايگاه هاي اطلاعاتي Ovidگردهمايي آموزشي با حضور اساتيد، دستياران و دانشجويان تحصيلات تکميلي در ساعت 10-8 صبح روز سه شنبه 23/9/95در آمفي تئاتر کتابخانه مرکزي برگزار گرديد. در اين گردهمايي نماينده ناشر امکانات و قابليتهاي پايگاههاي اطلاعاتي Ovid، Medline  و primal pictureرا بيان نمودند.

 


نظر
لینک مطلب :