اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاري کارگاه جستجوي منابع الکترونيکي ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلي و دستياران ورودي 95

 

 

 

برگزاري کارگاه جستجوي منابع الکترونيکي ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلي و دستياران ورودي 95

 

        از ابتداي سال تحصيلي جاري تاکنون 4 کارگاه جستجوي منابع الکترونيکي ويژه دستياران و دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشکده هاي بهداشت، پزشکي و پرستاري و مامايي برگزار گرديده است. در کارگاه هاي برگزار شده 68 نفر شرکت کننده با پايگاههاي scopus, ISIو ساير پايگاههاي اطلاعاتي موجود در دانشگاه آشنا شدند . ذکر اين نکته ضروري است دو کارگاه ديگر نيز متعاقباً در تاريخ 12/10/95 و 4/11/95 برگزار مي گردد.

 


نظر
لینک مطلب :