- Back
  Tehran  
Search Formula:
Search In All Searchable Field :
Documents Type:
کتاب فارسی
Other Data Base:
Search In Main Bank
 
Subjects:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ س‍ت‍ون‌ م‍ه‍ره‌ه‍ا
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ج‍راح‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ج‍م‍ج‍م‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌
م‍ف‍ص‍ل‌ ف‍ک‍ی‌ گ‍ی‍ج‍گ‍اه‍ی‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
Authors:
ال‍ه‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
گ‍ری‌، ه‍ن‍ری‌
ن‍ص‍ی‍ری‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ت‍ورک‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ج‍ارل‌، ب‍روس‌
اع‍ل‍م‍ی‌ ه‍رن‍دی‌، ب‍ه‍ادر
ب‍ی‍ت‍س‌، ب‍ارب‍ارا
ج‍وزف‌، ج‍ک‌
م‍ح‍م‍دی‌، ی‍وس‍ف‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
م‍ون‍اگ‍ان‌، ج‍ان‌
ض‍ی‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
وای‍ن‍ر، ه‍وارد
 
Publishers:
ف‍ت‍ح‍ی‌
ح‍ی‍ان‌
ف‍رداب‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
ارج‍م‍ن‍د؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌؛ ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍رور
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ارج‍م‍ن‍د؛ ح‍ی‍ان‌؛ ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍رور
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
Refine Search New    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
Persian Book
 
 
آناتومی تنه
الهی ، بهرام تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   , ۱۳۵۵
Call No.: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹آ‬,‭۱۳۵۵‬
Add to List    View Detail
 

2  
Persian Book
 
 
استخوان بندی سر و صورت
محمدی ، یوسف تهران مرکز نشر دانشگاهی   , ۱۳۶۹
Call No.: ‭WE‬,‭۷۰۵‬,‭‌م۳۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
Add to List    View Detail
 

3  
Persian Book
 
 
اورژانسهای شایع بیماریهای زنان
موناگان ، جان دفتر نشر فرهنگ اسلامی   , ۱۳۷۲
Call No.: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌م۸۵۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
Add to List    View Detail
 

4  
Persian Book
 
 
مفصل گیجگاهی فکی
خاقانی ، علی [تهران ] فتحی   , ۱۳۶۳
Call No.: ‭WU‬,‭۱۰۱‬,‭‌خ۱۷۳‌م‬,‭۱۳۶۳‬
Add to List    View Detail
 

5  
Persian Book
 
 
نورولوژی بالینی
واینر، هوارد جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی   ,
Call No.: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭و۳۷۴‌ن‬
Add to List    View Detail
 

6  
Persian Book
 
 
<۵۰۰[ >پانصد ]سوال جراحی [ )SMN( ان .ام .اس ]
جارل ، بروس [تهران ] حیان   , ۱۳۷۳
Call No.: ‭WO‬,‭۱۸‬,‭‌ج۱۳۴‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
Add to List    View Detail
 

7  
Persian Book
 
 
آزمون پزشکی ۱۰۰[ یکصد ]سوال تنفس
نصیری طوسی ، محسن [تهران ] حیان   , ۱۳۷۳
Call No.: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ن۴۷۲آ‬,‭۱۳۷۳‬
Add to List    View Detail
 

8  
Persian Book
 
 
معاینه فیزیکی اندامها و ستون فقرات
اعلمی هرندی ، بهادر تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی   , ۱۳۷۲
Call No.: ‭WE‬,‭۷۲۵‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌م‬,‭۱۳۷۲‬
Add to List    View Detail
 

9  
Persian Book
 
 
طب کودکان
ضیایی ، محسن جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی   ,
Call No.: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ض۸۳ط‬
Add to List    View Detail
 

10  
Persian Book
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای خون
هاریسون ، تنسلی راندولف [تهران ] ارجمند؛ حیان ؛ فرهنگ پرور   , ۱۳۷۳
Call No.: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
Add to List    View Detail
 

11  
Persian Book
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای کلیه و مجاری ادرار، شامل اختلالات اسید و باز
هاریسون ، تنسلی راندولف [تهران ] ارجمند؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ فرهنگ پرور   , ۱۳۷۳
Call No.: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
Add to List    View Detail
 

12  
Persian Book
 
 
معاینه فیزیکی ( قفسه صدری ( ریه - قلب )و گردش خون محیطی )
بیتس ، باربارا تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   , ۱۳۷۳
Call No.: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌ق‬,‭۱۳۷۳‬
Add to List    View Detail
 

13  
Persian Book
 
 
آناتومی موضعی تنه
جوزف ، جک تهران فردابه   , ۱۳۷۱
Call No.: ‭QS‬,‭۴‬,‭ژ۶۴آ‬,‭۱۳۷۱‬
Add to List    View Detail
 

14  
Persian Book
 
 
آناتومی گری " توراکس - شکم - لگن "
گری ، هنری تبریز جهاد دانشگاهی   , ۱۳۷۰
Call No.: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌گ۳۹۱آ‬,‭۱۳۷۰‬
Add to List    View Detail
 

15  
Persian Book
 
 
اطلس بافت شناسی
رجحان ، محمدصادق تهران دانشگاه تهران   , ۱۳۶۹
Call No.: ‭QS‬,‭۵۱۷‬,‭ر۳۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
Add to List    View Detail
 

16  
Persian Book
 
 
اطلس تشریح انسانی
Call No.: ‭QS‬,‭۱۷‬,‭‌ف‍لا۵۸۴‬
Add to List    View Detail
 

17  
Persian Book
 
 
آناتومی تنه در جراحی
تورک ، فیلیپ [تهران ] مرکز خدمات فرهنگی سالکان   , ۱۳۷۲
Call No.: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ت۸۱۸آ‬,‭۱۳۷۲‬
Add to List    View Detail
 

18  
Persian Book
 
 
معاینه فیزیکی ( سر و گردن ، سیستم عصبی - روانی )
بیتس ، باربارا تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   , ۱۳۷۳
Call No.: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌س‬,‭۱۳۷۳‬
Add to List    View Detail
 

19  
Persian Book
 
 
معاینه فیزیکی ( نشانه شناسی - طریقه گرفتن شرح حال و تشکیل پرونده )
بیتس ، باربارا تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   , ۱۳۷۲
Call No.: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌ن‬,‭۱۳۷۲‬
Add to List    View Detail
 

20  
Persian Book
 
 
معاینه فیزیکی ( پوست - پستانها - شکم - دستگاه تناسلی و معاینه خانم باردار)
بیتس ، باربارا تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   , ۱۳۷۳
Call No.: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
Add to List    View Detail
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9