مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مرور بر اساس :

عنوان
1     داب‍ی‍ن‌، دی‍ل‌   
2     دا: خ‍اطرات‌ س‍ی‍ده‌ زه‍را ح‍س‍ی‍ن‍ی‌   
3     داخ‍ل‍ی‌   
4     دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌،۱۳۱۲   
5     دادگ‍س‍ت‍ری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌   
6     داده‌پ‍ردازی‌   
7     داده‌پ‍ردازی‌ ب‍رای‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ان‌   
8     داده‌ پ‍ردازی‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌   
9     دارال‍م‍ج‍ان‍ی‍ن‌   
10     دارف‌، آن‍ات‍ول‍ی‌،۱۹۲۰   
11     دارن‍دگ‍ی‌: گ‍ردآوری‌، ن‍گ‍ه‍داری‌، و ب‍ه‍ره‌م‍ن‍دی‌ از ان‍واع‌ دارای‍ی‍ه‍ا   
12     دارو پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ (م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌)، م‍واد م‍وث‍ر، خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ و م‍وارد اس‍ت‍ع‍م‍ال‌   
13     دارو درم‍ان‍ی‌   
14     دارو درم‍ان‍ی‌: درس‍ن‍ام‍ه‌ طب‌ ک‍ودک‍ان‌ ن‍ل‍س‍ون‌   
15     دارو درم‍ان‍ی‌ و ت‍غ‍ذی‍ه‌   
16     دارو درم‍ان‍ی‌ و ش‍ی‍رده‍ی‌ از ت‍ئ‍وری‌ ت‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌   
17     داروش‍ن‍اس‍ی‌   
18     داروش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ات‌، ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ دارو در ب‍ارداری‌ و ش‍ی‍رده‍ی‌ و ت‍ری‍ن‍ه‍ا (ش‍ای‍ع‍ت‍   
19     داروش‍ن‍اس‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ خ‍ودک‍ار م‍ح‍ی‍طی‌   
20     داروش‍ن‍اس‍ی‌ (ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌) ک‍ودک‍ان‌