مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍ا ات‍اق‍ت‌ را ت‍م‍ی‍ز ن‍ک‍رده‌ای‌، ن‍ه‌   
2     <...> ت‍ا ان‍ت‍ظار   
3     ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۸۰ [ه‍ش‍ت‍اد]   
4     ت‍اب‍ل‍وه‍ای‌ م‍رم‍وز   
5     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ پ‍ی‍ش‌ از درم‍ان‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ج‍راح‍ی‌ م‍ی‍ن‍ور ده‍ان‌   
6     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ر ل‍ی‍پ‍ی‍ده‍ای‌ خ‍ون‌ و ت‍رک‍ی‍ب‌ ب‍دن‌ در ای‍ام‌ روزه‌ داری‌ م‍اه‌ رم‍   
7     ت‍اث‍ی‍رات‌ رادی‍اس‍ی‍ون‌ ب‍ر ب‍اف‍ت‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ م‍ح‍ی‍طی‌ و م‍غ‍ز اس‍ت‍خ‍وان‌   
8     ت‍اث‍ی‍ر از ف‍اص‍ل‍ه‌، درس‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذاری‌ روان‍ی‌ از ف‍اص‍ل‍ه‌، ت‍ل‍ه‌ پ‍ات‍ی‌ و   
9     ت‍اث‍ی‍ر اطلاع‍ات‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍اه‍ی‍ت‌، ارزش‌ و ک‍ارب‍رد اطلاع‍ات‌   
10     ت‍اث‍ی‍ر ب‍س‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ر س‍طح‌ آگ‍اه‍ی‌ و ن‍گ‍رش‌ ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا   
11     ت‍اث‍ی‍ر ت‍ج‍وی‍ز ف‍ن‍ت‍ان‍ی‍ل‌ ب‍ر آپ‍گ‍ار ن‍وزاد م‍ت‍ول‍د ش‍ده‌ از طری‍ق‌ س‍زاری‍ن‌   
12     ت‍اث‍ی‍ر ت‍ح‍ری‍ک‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ن‍ق‍اط طب‌ س‍وزن‍ی‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍واب‌ و م‍ی‍زان‌ خ‍واب‌ آل‍ودگ‍ی‌ پ‍   
13     ت‍اث‍ی‍ر دوزه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ D روی‌ ع‍واق‍ب‌ ب‍ارداری‌ در زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دی‍اب‍ت‌ ب‍   
14     ت‍اث‍ی‍ر زای‍م‍ان‌ ب‍ی‌ درد ب‍ه‌ روش‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ (ن‍خ‍اع‍ی‌- اپ‍ی‌ دورال‌) ب‍ر پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ زای‍م‍ا   
15     ت‍اث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌   
16     ت‍اث‍ی‍ر م‍اس‍اژ ی‍خ‌ در ن‍ق‍طه‌ p6 ب‍ر ت‍ه‍وع‌ و اس‍ت‍ف‍راغ‌ ب‍ی‍م‍اران‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ک‍ل‍   
17     ت‍اث‍ی‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ب‍رج‍ن‍ی‍ن‌ ، ن‍وزاد و م‍ادران‌ ب‍اردار   
18     ت‍اث‍ی‍ر ی‍ک‌ دوز م‍ن‍ف‍رد پ‍ی‍ش‌ - ج‍راح‍ی‌ پ‍رگ‍اب‍ال‍ی‍ن‌ ۷۵ م‍ی‍ل‍ی‍گ‍رم‌ ب‍ر درد پ‍س‌ از ج‍راح‍ی‌   
19     ت‍اج‍ر ون‍ی‍زی‌   
20     ت‍اج‌ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌