نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

 

 

 

اسلايد کارگاه:

مدرس: سرکار خانم تکلو

کتابها و ژورنالهاي الکترونيکي

 

 

 

 

 

 

اسلايد کارگاه:

مدرس: سرکار خانم اله يار

کارگاه منابع الکترونيکي الزوير

science direct

scopus

ck out of camp

mendeley

swets-mendeley

what is clinicalkey

 

اسلايد کارگاه:

مدرس: سرکارخانم فريده اکبرزاده

کارگاه منابع الکترونيکي

Citation data base & multimedia

e-source information

کارگاه کتابدار باليني:

راهکار طبابت باليني

 

 

 

 
/م