تماس با رياست کتابخانه تماس با رياست کتابخانه

 

 

تماس با مدير اطلاع رساني و شبکه پژوهش

دکتر فرامرز قره گوزلو

تلفن: 38360019

فاکس38357778

آدرس ايميل :

 

 

تماس با سرپرست کتابخانه مرکزي

علي اميد چهري

تلفن: 38360019

فاکس : 38357778

آدرس ايميل : alichehry@gmail.com