کارگاه هاي در حال برگزاري کارگاه هاي در حال برگزاري

 

 

 

 

کارگاه هاي در حال برگزاري کتابخانه مرکزي در سه ماهه سوم سال 96

تاريخ

عنوان کارگاه

گروه هدف

وضعيت

96/07/29

مهارتهاي ارتباط شفاهي

کتابداران در حال برگزاري

14 لغايت 15 آبان 96

جستجوي منابع الکترونيکي

هيات علمي

در حال برگزاري