کارگاه هاي در حال برگزاري کارگاه هاي در حال برگزاري

 

 

 

 

کارگاه هاي در حال برگزاري کتابخانه مرکزي در سه ماهه سوم سال 96

تاريخ

عنوان کارگاه

گروه هدف

وضعيت
96/09/08 آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي دانشجويان داروسازي ورودي 96 در حال برگزاري