کارگاه هاي در حال برگزاري کارگاه هاي در حال برگزاري

 

 

 

 

کارگاه هاي در حال برگزاري کتابخانه مرکزي در سه ماهه سوم سال 96

تاريخ

عنوان کارگاه

گروه هدف

وضعيت
96/09/20 آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي دانشجويان هوشبري ورودي 96 در حال برگزاري
96/09/20 آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي دانشجويان فناوري و سلامت ورودي 96 در حال برگزاري
96/09/22 آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي دانشجويان اتاق عمل ورودي 96 در حال برگزاري
96/09/22 آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي دانشجويان پرستاري ورودي 96 در حال برگزاري