کارگاه هاي در حال برگزاري کارگاه هاي در حال برگزاري

 

 

 

 

کارگاه هاي در حال برگزاري کتابخانه مرکزي در سه ماهه سوم سال 96

تاريخ

عنوان کارگاه

گروه هدف

وضعيت

96/07/29

مهارت ارتباط شفاهي

کتابداران در حال برگزاري
96/8/1 آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي دانشجويان داروسازي ورودي 96 در حال برگزاري
96/8/7 آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي دانشجويان بهداشت محيط و حرفه اي ورودي 96 در حال برگزاري
96/8/8 آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي دانشجويان پزشکي هسته اي ورودي 96 در حال برگزاري
96/8/10 آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي دانشجويان داروسازي ورودي 96 در حال برگزاري

14 لغايت 15 آبان 96

جستجوي منابع الکترونيکي

هيات علمي

در حال برگزاري
 96/8/17 آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي دانشجويان علوم آزمايشگاهي ورودي 96 در حال برگزاري
96/8/22 آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي دانشجويان هوشبري و فناوري سلامت ورودي 96 در حال برگزاري
96/8/24 آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي دانشجويان اتاق عمل ورودي 96 در حال برگزاري