کارگاه هاي در حال برگزاري کارگاه هاي در حال برگزاري

 

 

 

 

کارگاه هاي در حال برگزاري کتابخانه مرکزي در سه ماهه چهارم سال 96

تاريخ

عنوان کارگاه

گروه هدف

وضعيت
24/10/96 جستجوي منابع الکترونيکي دستياران ورودي 96 در حال برگزاري
26/10/96 جستجوي منابع الکترونيکي دستياران ورودي 96 در حال برگزاري
27/10/96 جستجوي منابع الکترونيکي دستياران ورودي 96 در حال برگزاري
6/12/96 جستجوي منابع الکترونيکي تحصيلات تکميلي (پرستاري) 96 در حال برگزاري
7/12/96 جستجوي منابع الکترونيکي تحصيلات تکميلي (بهداشت) 96 در حال برگزاري