کارگاه هاي در حال برگزاري کارگاه هاي در حال برگزاري

 

 

 

کارگاه هاي در حال برگزاري


رديف

تاريخ برگزاري

کارگاه

گروه هدف

1 يکشنبه 24/11/95 لغايت سه شنبه 25/11/95 اخلاق حرفه اي کتابداران کتابداران