کارگاه هاي در حال برگزاري کارگاه هاي در حال برگزاري

 

 

 

کارگاه هاي در حال برگزاري


رديف

تاريخ برگزاري

کارگاه

گروه هدف

1

دوشنبه 4/11/95

کارگاه منابع الکترونيکي

دستياران

2 يکشنبه 10/11/95 لغايت سه شنبه 11/11/95 اخلاق حرفه اي کتابداران کتابداران