کارگاه هاي برگزار شده کارگاه هاي برگزار شده

 

 

 

 

کارگاه هاي برگزار شده کتابخانه مرکزي در بهار 95

 

تاريخ برگزاري

کارگاه

گروه هدف

وضعيت

8/2/95 منابع الکترونيکي دانشجويان داروسازي ورودي 91 برگزار شد
9/2/95 منابع الکترونيکي دانشجويان دندانپزشکي ورودي 90 به حد نصاب نرسيد
4/3/95 منابع الکترونيکي دانشجويان پزشکي ورودي 91 گروه يک به حد نصاب نرسيد

11/3/95

12/3/95

منابع الکترونيکي الزوير

کتابداران

برگزار شد

13/3/95

13/3/95

منابع الکترونيکي الزوير

اعضاء هيأت علمي

برگزار شد
17/3/95
 
منابع الکترونيکي دانشجويان پزشکي ورودي 91 گروه دو برگزار شد
 
 

کارگاه هاي برگزار شده کتابخانه مرکزي در تابستان 95

 

تاريخ برگزاري

کارگاه

گروه هدف

وضعيت

چهارشنبه 13/5/95

منابع الکترونيکي

هيأت علمي باليني و پايه پزشکي

به حد نصاب نرسيد

يکشنبه 17/5/95

منابع الکترونيکي

هيأت علمي باليني و پايه پزشکي

برگزار شد

سه شنبه 19/5/95

منابع الکترونيکي

هيأت علمي دندانپزشکي، داروسازي

به حد نصاب نرسيد

يکشنبه 24/5/95

منابع الکترونيکي

هيأت علمي بهداشت، پرستاري و مامايي، پيراپزشکي

برگزار شد

سه شنبه 26/5/95

منابع الکترونيکي

دستياران

به حد نصاب نرسيد

يکشنبه 31/5/95

منابع الکترونيکي

دستياران

به حد نصاب نرسيد

سه شنبه2/6/95

ابزارهاي آناليز ژورنال در scopusو ISIو پرسش و پاسخ

کتابداران

برگزار شد

چهارشنبه3/6/95

منابع الکترونيکي الزوير

هيات علمي –دستياران –تحصيلات تکميلي

برگزار شد

پنجشنبه4/6/95

منابع الکترونيکي الزوير در بيمارستان امام رضا(ع)

هيات علمي –دستياران –تحصيلات تکميلي

برگزار شد

 
 
 

کارگاه برگزار شده کتابخانه مرکزي در شهريور 95

تاريخ برگزاري

کارگاه

گروه هدف

وضعيت

9/6/95 لغايت 10/6/95

کتابدار باليني

کتابداران

برگزار شد

 

 

کارگاه هاي برگزار شده کتابخانه مرکزي در نيمه دوم سال 95

تاريخ برگزاري

کارگاه

گروه هدف

وضعيت

3/8/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان مامايي ورودي 95

برگزار شد

3/8/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان بهداشت محيط ورودي 95

برگزار شد

23/8/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان بهداشت حرفه اي ورودي 95

برگزار شد

26/8/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان داروسازي ورودي 95 (گروه 1)

برگزار شد

26/8/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان داروسازي ورودي 95 (گروه 2)

برگزار شد

28/9/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان علوم آزمايشگاهي ورودي 95

برگزار شد

30/9/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان اتاق عمل ورودي 95

برگزار شد

30/9/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان راديولوژي ورودي 95

برگزار شد

1/10/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان پزشکي هسته اي ورودي 95

برگزار شد

4/10/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان هوشبري ورودي 95

برگزار شد

6/10/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان پزشکي ورودي 95

برگزار شد

6/10/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان فناوري اطلاعات ورودي 95

برگزار شد

11/12/95

آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي

دانشجويان پرستاري ورودي 95 برگزار شد
 
 
 

کارگاه برگزار شده کتابخانه مرکزي در آبان 95

تاريخ برگزاري

کارگاه

گروه هدف

وضعيت

11/8/95 لغايت 13/8/95

کتابدار باليني منطقه اي

کتابداران

برگزار شد

 

 

جستجوي منابع الکترونيکي ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلي و دستياران

ورودي 95

 

تاريخ

گروه هدف

وضعيت

29/9/95

بهداشت

برگزار شد

24/8/95

پزشکي

برگزار شد

5/8/95

پرستاري و مامايي

برگزار شد

7/10/95

دستياران

برگزار شد

12/10/85 دستياران برگزار شد
4/11/95 دستياران برگزار شد
 
 

کارگاه برگزار شده کتابخانه مرکزي در بهمن 95

تاريخ برگزاري

کارگاه

گروه هدف

وضعيت

24/11/95 لغايت 25/11/95

اخلاق حرفه اي

کتابداران

برگزار شد